Regulamin sklepu internetowego SklepReklamowy24.pl

obowiązujący od 25.12.2016 roku

§1 Postanowienia ogólne

1.Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.sklepreklamowy24.pl jest prowadzony przez SklepReklamowy24.pl z siedzibą w Kaliszu przy ul. Ostrowska 11/2, 62-800 Kalisz

Dane adresowe:
1) adres pocztowy:

SklepReklamowy24.pl

Ostrowska 11/2

62-800 Kalisz

2) adres poczty elektronicznej: sklep@sklepreklamowy24.pl

3) numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 793 966 255, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

1) Sklep internetowy: sklep internetowy prowadzony przez SklepReklamowy24.pl dostępny na stronie internetowej pod adresem www.sklepreklamowy24.pl

2) Klient:€“ osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nie ukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego;

3) Konsument:€“ Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z SklepReklamowy24.pl niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego;

4) Czas realizacji zamówienia:€“ liczba dni roboczych, w których SklepReklamowy24.pl kompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar firmie kurierskiej w celu dostarczenia Klientowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;

5) Dni robocze:€“ dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

6) Salon – sklep firmowy prowadzony przez SklepReklamowy24.pl znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym oferowane są przez SklepReklamowy24.pl towary do bieżącej sprzedaży.

7) Zamówienie:€“ oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie SklepReklamowy24.pl przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;

8) Rezerwacja:€“ usługa rezerwacji towarów dokonywana przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego, które mogą zostać zakupione w wybranymprzez Klienta sklepie firmowym prowadzonym przez SklepReklamowy24.pl.
3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów, zasady wykonywania tych umów, dokonywania za pośrednictwem Sklepu internetowego rezerwacji towarów znajdujących się w asortymencie SklepReklamowy24.pl oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

4.Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.

5.Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego, składania zamówień lub dokonywania rezerwacji, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

1) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

2) posiadanie przeglądarki internetowej:

a) Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX,JavaScript i Cookies lub

b) Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą applet_ów Javy,JavaScript i cookies lub

c) Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą applet_ów Javy, JavaScript i cookies lub

d) Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą applet_ów Javy, JavaScript i cookies lub

e) Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą applet_ów Javy, JavaScript i cookies;

3) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);

4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, SklepReklamowy24.pl podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. SklepReklamowy24.pl zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).

7. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:

1) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,

2) korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,

3) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

4) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

5) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

6) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

§ 2 Rejestracja i logowanie

SklepReklamowy24.pl świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego

Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.

Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, składać zamówienia lub dokonywać rezerwacji bez rejestrowania Konta Klienta. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym ma jednak możliwość: dodawania produktów „do ulubionych” i polecania ich znajomym, śledzenia historii zamówień, śledzenia statusu złożonego zamówienia.

Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem www.SklepReklamowy24.pl zakładki „Moje konto” lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia albo dokonywania rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji.

Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie przez SklepReklamowy24.pl wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.

Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie SklepReklamowy24.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sklepreklamowy24.pl w formie pisemnej na adres pocztowy SklepReklamowy24.pl wskazany w § 1 punkt 1.1) Regulaminu, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.

SklepReklamowy24.pl może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:

1) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,

2) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,

2) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,

3) przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

SklepReklamowy24.pl może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego.

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stronnie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

§3 Składanie zamówień

1.Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego www.sklepreklamowy24.pl

2.Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając

odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.

3. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.

4. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego www.sklepreklamowy24.pl skompletować zamówienie, wybrać obszar dostarczenia towaru, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie. Naciśnięcie na przycisk „Potwierdzam zakup, Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

5. Klient kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Przez naciśnięcie na przycisk „Dodaj Do koszyka” Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną. Po naciśnięciu na przycisk „Przejdź dalej”, Klient wybiera obszar dostarczenia towaru. Klient wybiera sposób płatności oraz wypełnia formularz zamówienia.

6. W formularzu zamówienia należy wskazać:

1) imię i nazwisko oraz adres Klienta,

2) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;

3) dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta.

7. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu internetowego.

8. Towar zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub poza granicami

9. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego www.sklepreklamowy24.pl w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.

10. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Potwierdzam zakup, Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, obszaru dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia.

11. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu obszaru dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Złóż zamówienie”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

12. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie w SklepReklamowy24.pl oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.

13. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez SklepReklamowy24.pl wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od SklepReklamowy24.pl z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a SklepReklamowy24.pl.

14. Świadczenie przez SklepReklamowy24.pl usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na towary oferowane przez SklepReklamowy24.pl za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez SklepReklamowy24.pl.

15. Jeśli, po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego kilka towarów, okaże się, że realizacja części zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, SklepReklamowy24.pl niezwłocznie poinformuje o tym Klienta na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości informując o tym SklepReklamowy24.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sklepreklamowy24.pl lub w formie pisemnej na adres pocztowy SklepReklamowy24.pl wskazany w § 1 punkt 1.1) Regulaminu.

16. W przypadku określonym w punkcie 15, gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, SklepReklamowy24.pl zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu przelewu na rachunek bankowy wskazany przez klienta.

§ 4 Ceny towarów

1. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

2. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru, które zostały wskazane w § 6 niniejszego Regulaminu. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

3. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.

4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.

5. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego obowiązują jedynie przy składaniu zamówień oraz dokonywaniu rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego. Dla towarów oferowanych do sprzedaży w Salonach obowiązują ceny towarów uwidocznione w Salonie.

6. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia oraz rezerwacje złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

§ 5 Sposoby zapłaty ceny za zamówiony towar oraz opłat za dostarczenie zamówionego towaru

1. W przypadku, gdy towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Klient przy składaniu zamówienia może wybrać następujący sposób płatności ceny oraz kosztów dostarczenia towaru:

1) przed odbiorem zamówionego towaru (płatność z góry) – przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych dotpay.

2. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru w ciągu 48 godzin od otrzymania od SklepReklamowy24.pl wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji, o której mowa w § 3 punkt 13 niniejszego Regulaminu.

§ 6 Realizacja zamówień, sposób i koszty dostarczenia zamówionego towaru

1. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego w sposób określony w § 3 niniejszego Regulaminu są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów Unii Europejskiej.

2. Jeśli towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

3. Jeśli towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony na wskazany przez Klienta adres poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, do jednego z wybranych krajów Unii Europejskiej, towar jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej.

4. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane w dni robocze.

5. Dostarczenie towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu internetowego na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia jest odpłatne na zasadach określonych poniżej.

6. W przypadku, gdy zamówiony towar ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, koszty dostarczenia zamówionego towaru ponoszą:

1) Klient – w przypadku, gdy łączna cena zamówionych towarów jest niższa niż 10000 zł,
7. Koszty dostarczenia zamówionego towaru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wynoszą 20 zł i zależna jest od liczby zamówionych towarów oraz wybranego przez Klienta sposobu płatności.

8. W przypadku, gdy zamówiony towar ma być dostarczony poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, koszty dostarczenia zamówionego towaru ponoszą

1) Klient – w przypadku, gdy łączna cena zamówionych towarów jest niższa niż 10000 zł;
9. Koszty dostarczenia zamówionego towaru poza granice Rzeczypospolitej Polskiej zależą od wybranego przez Klienta kraju doręczenia zamówionego towaru.

10. Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego, w przypadku gdy zamówiony towar ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wynosi do 10 dni roboczych licząc od dnia:

1) w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatność przelewem internetowym bankowości elektronicznej €“ od dnia otrzymania przez SklepReklamowy24.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności,

11. Towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego, który ma być dostarczony na wskazany przez Klienta adres poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zostanie skompletowany przez SklepReklamowy24.pl i przekazany firmie kurierskiej w celu dostarczenia przesyłki na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu w ciągu 10 dni roboczych licząc od dnia:

1) w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatność przelewem internetowym bankowości elektronicznej €“ od dnia otrzymania przez SklepReklamowy24.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

12. Do czasu realizacji zamówienia, które ma być dostarczone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy wliczyć czas, w którym firma kurierska powinna dostarczyć zamówiony towar na adres wskazany podczas składania zamówienia. Czas ten różni się w zależności od wybranego przez Klienta kraju doręczenia zamówionego towaru.

13. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane wraz z wystawioną przez SklepReklamowy24.pl fakturą obejmującą przedmiot zamówienia.

13.Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 9 Procedura rozpatrywania reklamacji

1. SklepReklamowy24.pl jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. SklepReklamowy24.pl ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje na piśmie można składać bezpośrednio w Salonie w godzinach jego otwarcia lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Biura Obsługi Klienta SklepReklamowy24.pl: SklepReklamowy24.pl, Ostrowska 11/2, 62-800 Kalisz, z dopiskiem „Reklamacja”.

3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć SklepReklamowy24.pl dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.

5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt SklepReklamowy24.pl dostarczyć wadliwy towar do miejsca wskazanego w § 9 punkt 2 niniejszego Regulaminu.

6. SklepReklamowy24.pl rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

7. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać:

3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sklepreklamowy24.pl,

4) telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta: +48 793 966 255, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

8. Reklamacja dotycząca usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia albo rezerwacji oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia albo rezerwacji, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia przez SklepReklamowy24.pl. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

9. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, SklepReklamowy24.pl zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a SklepReklamowy24.pl,

2) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

3. W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek w zależności od rodzaju postępowania – wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim. Dla ułatwienia, w sekretariacie każdego polubownego sądu konsumenckiego, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępne są formularze wniosków.

4.Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

5.Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji idochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są wsiedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzecznikówkonsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochronakonsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz podnastępującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

6.Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a SklepReklamowy24.pl , korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego(miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów (adres stronyinternetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.

7.W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

§11 Newsletter

1.Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Nawslettera udostępnianego przez SklepReklamowy24.pl.Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji, zamówienia lub w formularzu rezerwacji oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej(adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

2.W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów SklepReklamowy24.pl, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez SklepReklamowy24.pl. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.

3.Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletterlub zrezygnować z Newslettera, naciskając na link „Newsletter” umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej(adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.

§12 Dane osobowe i polityka prywatności

1.Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji towarów są przetwarzane przez SklepReklamowy24.pl z siedzibą w Kaliszu Ostrowska 11/2, 62-800 Kalisz, Numer NIP: 618-001-09-01, REGON 251083141

2.Niezbędnym elementem procedury rejestracji, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji towaru jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji towaru, ich realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.

3.W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną,której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, uzyskany adres pocztyelektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jestwykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacjihandlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.

4.Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenieprzez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji, składania zamówienialub rezerwacji towaru.

5.Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniemprzekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celudostarczenia Klientowi zamówionych towarów.

6.Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.W tym celu powinien skontaktować się z SklepReklamowy24.pl na adres: SklepReklamowy24.pl, Ostrowska 11/2, 62-800 Kalisz, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sklepreklamowy24.pl

7.Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jegodane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danychosobowych. W tym celu powinien skontaktować się z SklepReklamowy24.pl w sposób wskazany wpunkcie 6 powyżej.

8.SklepReklamowy24.pl, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

9.SklepReklamowy24.pl wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznymUżytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z któregodokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu, w tym podstrony„Sklep online” i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

10.Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu, w tym podstrony „Sklep online” przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.

11.Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, wszczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniutelekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartościSerwisu.

12.Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies wswojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta doprzeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, żekorzystanie z Serwisu, w tym z podstrony „Sklep online” będzie mniej wydajne,Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkachmoże zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu, w tym podstrony „Sklep online”.

§13 Postanowienia końcowe

1.Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.

2.Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.sklepreklamowy24.pl, odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.)

3.SklepReklamowy24.pl honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującegoprawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.

4.Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin” pod adresem www.sklepreklamowy24.pl, w siedzibie SklepReklamowy24.pl oraz w Salonach. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu zapomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartejumowy.

5.SklepReklamowy24.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego www.sklepreklamowy24.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawieniezmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego www.sklepreklamowy24.pl przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Klienci, którzy dokonali w Sklepie internetowym rejestracji Konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy SklepReklamowy24.pl – w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta w sposób wskazany w § 2 punkt 9 niniejszego Regulaminu.

6.W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, zamówieniai rezerwacje złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowanezgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji przez Klienta.

7.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisyprawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będącychKonsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta(DZ. U. z 2014 r., poz. 827).

8.Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy którestanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

9.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2016 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

§1 Postanowienia ogólne

1.Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.sklepreklamowy24.pl jest prowadzony przez SklepReklamowy24.pl

Dane kontaktowe:

1) adres pocztowy:

SklepReklamowy24.pl

ul. Ostrowska 11/2

62-800 Kalisz

2) adres poczty elektronicznej: sklep@sklepreklamowy24.pll

3) numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 793 966 255, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

1) Sklep internetowy:€“ sklep internetowy prowadzony przez SklepReklamowy24.pl. dostępny nastronie internetowej pod adresem www.sklepreklamowy24.pl

2) Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nie ukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego;

3) Konsument: Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z SklepReklamowy24.pl niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego;

4) Czas realizacji zamówienia:€“ liczba dni roboczych, w których SklepReklamowy24.pl kompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar firmie kurierskiej w celu dostarczenia Klientowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;

5) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

5) Salon – sklep firmowy prowadzony przez SklepReklamowy24.pl znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym oferowane są przez SklepReklamowy24.pl towary do bieżącej sprzedaży.

5) Zamówienie:€“ oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie SklepReklamowy24.pl przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;

5) Rezerwacja: usługa rezerwacji towarów dokonywana przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego, które mogą zostać zakupione w wybranym przez Klienta sklepie firmowym prowadzonym przez SklepReklamowy24.pl.
3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, wszczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów, zasady wykonywania tych umów, dokonywania za pośrednictwem Sklepu internetowego rezerwacji towarów znajdujących się w asortymencie SklepReklamowy24.pl oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

4.Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.

5.Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego, składania zamówień lub dokonywania rezerwacji, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

1) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

2) posiadanie przeglądarki internetowej:

a) Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX,JavaScript i Cookies lub

b) Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą applet_ów Javy,JavaScript i cookies lub

c) Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą applet_ów Javy, JavaScript i cookies lub

d) Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą applet_ów Javy, JavaScript i cookies lub

e) Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą applet_ów Javy, JavaScript i cookies;

3) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);

4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, SklepReklamowy24.pl podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. SklepReklamowy24.pl zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).

7. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:

1) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,

2) korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,

3) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

4) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

5) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

6) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

§ 2 Rejestracja i logowanie

SklepReklamowy24.pl świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego

Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.

Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, składać zamówienia lub dokonywać rezerwacji bez rejestrowania Konta Klienta. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym ma jednak możliwość: dodawania produktów „do ulubionych” i polecania ich znajomym, śledzenia historii zamówień, śledzenia statusu złożonego zamówienia.

Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem www.batycki.pl zakładki „Moje konto” lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia albo dokonywania rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji.

Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie przez SklepReklamowy24.pl wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.

Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie SklepReklamowy24.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sklepreklamowy24.pl w formie pisemnej na adres pocztowy SklepReklamowy24.pl wskazany w § 1 punkt 1.1) Regulaminu, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.

SklepReklamowy24.pl może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:

1) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,

2) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,

2) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,

3) przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

SklepReklamowy24.pl może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego.

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stronnie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

§3 Składanie zamówień

1.Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieściacztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego www.sklepreklamowy24.pl

2.Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając

odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.

3. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.

4. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego www.sklepreklamowy24.pl skompletować zamówienie, wybrać obszar dostarczenia towaru, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie. Naciśnięcie na przycisk „Potwierdzam zakup, Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

5. Klient kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Przez naciśnięcie na przycisk „Dodaj Do koszyka” Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną. Po naciśnięciu na przycisk „Przejdź dalej”, Klient wybiera obszar dostarczenia towaru. Klient wybiera sposób płatności oraz wypełnia formularz zamówienia.

6. W formularzu zamówienia należy wskazać:

1) imię i nazwisko oraz adres Klienta,

2) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;

3) dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta.

7. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu internetowego.

8. Towar zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub poza granicami

9. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego www.sklepreklamowy24.pl w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.

10. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Potwierdzam zakup, Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, obszaru dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia.

11. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu obszaru dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Złóż zamówienie”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

12. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie w SklepReklamowy24.pl oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.

13. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez SklepReklamowy24.pl wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od SklepReklamowy24.pl z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a SklepReklamowy24.pl.

14. Świadczenie przez SklepReklamowy24.pl usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na towary oferowane przez SklepReklamowy24.pl za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez SklepReklamowy24.pl.

15. Jeśli, po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego kilka towarów, okaże się, że realizacja części zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, SklepReklamowy24.pl niezwłocznie poinformuje o tym Klienta na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości informując o tym SklepReklamowy24.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sklepreklamowy24.pl lub w formie pisemnej na adres pocztowy SklepReklamowy24.pl wskazany w § 1 punkt 1.1) Regulaminu.

16. W przypadku określonym w punkcie 15, gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, SklepReklamowy24.pl zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu przelewu na rachunek bankowy wskazany przez klienta.

§ 4 Ceny towarów

1. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

2. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru, które zostały wskazane w § 6 niniejszego Regulaminu. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

3. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.

4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.

5. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego obowiązują jedynie przy składaniu zamówień oraz dokonywaniu rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego. Dla towarów oferowanych do sprzedaży w Salonach obowiązują ceny towarów uwidocznione w Salonie.

6. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia oraz rezerwacje złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

§ 5 Sposoby zapłaty ceny za zamówiony towar oraz opłat za dostarczenie zamówionego towaru

1. W przypadku, gdy towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Klient przy składaniu zamówienia może wybrać następujący sposób płatności ceny oraz kosztów dostarczenia towaru:

1) przed odbiorem zamówionego towaru (płatność z góry) – przelewem internetowym bankowości elektronicznej

2. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru w ciągu 48 godzin od otrzymania od SklepReklamowy24.pl wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji, o której mowa w § 3 punkt 13 niniejszego Regulaminu.

§ 6 Realizacja zamówień, sposób i koszty dostarczenia zamówionego towaru

1. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego w sposób określony w § 3 niniejszego Regulaminu są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów Unii Europejskiej.

2. Jeśli towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3. Jeśli towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony na wskazany przez Klienta adres poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, do jednego z wybranych krajów Unii Europejskiej, towar jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

4. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane w dni robocze.

5. Dostarczenie towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu internetowego na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia jest odpłatne na zasadach określonych poniżej.

6. W przypadku, gdy zamówiony towar ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, koszty dostarczenia zamówionego towaru ponoszą:

1) Klient – w przypadku, gdy łączna cena zamówionych towarów jest niższa niż 10000 zł,

7. Koszty dostarczenia zamówionego towaru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wynoszą 20 zł.

8. W przypadku, gdy zamówiony towar ma być dostarczony poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, koszty dostarczenia zamówionego towaru ponoszą

1) Klient – w przypadku, gdy łączna cena zamówionych towarów jest niższa niż 10000 zł;

9. Koszty dostarczenia zamówionego towaru poza granice Rzeczypospolitej Polskiej zależą od wybranego przez Klienta kraju doręczenia zamówionego towaru.

10. Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego, w przypadku gdy zamówiony towar ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wynosi do 10 dni roboczych licząc od dnia:

1) w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatność przelewem internetowym bankowości elektronicznej“ od dnia otrzymania przez SklepReklamowy24.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności,

11. Towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego, który ma być dostarczony na wskazany przez Klienta adres poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zostanie skompletowany przez SklepReklamowy24.pl i przekazany firmie kurierskiej w celu dostarczenia przesyłki na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu w ciągu 10 dni roboczych licząc od dnia:

1) w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatność przelewem internetowym bankowości elektronicznej “ od dnia otrzymania przez SklepReklamowy24.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

12. Do czasu realizacji zamówienia, które ma być dostarczone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy wliczyć czas, w którym firma kurierska powinna dostarczyć zamówiony towar na adres wskazany podczas składania zamówienia. Czas ten różni się w zależności od wybranego przez Klienta kraju doręczenia zamówionego towaru.

13. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane wraz z wystawioną przez SklepReklamowy24.pl fakturą obejmującą przedmiot zamówienia.

14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13.Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanymopakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu naochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostałootwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 9 Procedura rozpatrywania reklamacji

1. SklepReklamowy24.pl jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. SklepReklamowy24.pl ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje na piśmie można składać bezpośrednio w Salonie w godzinach jego otwarcia lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Biura Obsługi Klienta SklepReklamowy24.pl: SklepReklamowy24.pl ul. Ostrowska 11/2, 62-800 Kalisz, z dopiskiem „Reklamacja”.

3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Tapigrafik dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.

5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt SklepReklamowy24.pl dostarczyć wadliwy towar do miejsca wskazanego w § 9 punkt 2 niniejszego Regulaminu.

6. SklepReklamowy24.pl rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

7. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać:

3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sklepreklamowy24.pl,

4) telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta: +48 793 966 255, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

8. Reklamacja dotycząca usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia albo rezerwacji oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia albo rezerwacji, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia przez SklepReklamowy24.pl. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

9. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, SklepReklamowy24.pl zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a SklepReklamowy24.pl,

2) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

3. W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek w zależności od rodzaju postępowania – wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim. Dla ułatwienia, w sekretariacie każdego polubownego sądu konsumenckiego, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępne są formularze wniosków.

4.Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określaRozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawieokreślenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

5.Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji idochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są wsiedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzecznikówkonsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochronakonsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz podnastępującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

6.Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a SklepReklamowy24.pl , korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego(miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów (adres stronyinternetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.

7.W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

§11 Newsletter

1.Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Nawslettera udostępnianego przez SklepReklamowy24.pl.Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzezzaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji, zamówienia lub w formularzurezerwacji oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej(adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

2.W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów SklepReklamowy24.pl, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez SklepReklamowy24.pl. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.

3.Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, naciskając na link „Newsletter” umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej(adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.

§12 Dane osobowe i polityka prywatności

1.Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji towarów są przetwarzane przez SklepReklamowy24.pl Ostrowska 11/2, 62-800 Kalisz, Numer NIP: 618-001-09-01

2.Niezbędnym elementem procedury rejestracji, złożenia zamówienia lub dokonaniarezerwacji towaru jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jakoobligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danychosobowych podanych podczas rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji. Podaniedanych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakżekonieczne w celu rejestracji, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji towaru, ich realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.

3.W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną,której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, uzyskany adres pocztyelektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jestwykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacjihandlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.

4.Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenieprzez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji, składania zamówienialub rezerwacji towaru.

5.Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniemprzekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celudostarczenia Klientowi zamówionych towarów.

6.Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.W tym celu powinien skontaktować się z SklepReklamowy24.pl na adres: SklepReklamowy24.pl, Ostrowska 11/2, 62-800 Kalisz, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sklepreklamowy24.pl

7.Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jegodane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danychosobowych. W tym celu powinien skontaktować się z SklepReklamowy24.pl w sposób wskazany wpunkcie 6 powyżej.

8.SklepReklamowy24.pl, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, wdrodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

9.SklepReklamowy24.pl wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które sązapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z któregodokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu, w tym podstrony„Sklep online” i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadkuponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którymzostały zapisane.

10.Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu, w tym podstrony „Sklep online” przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowikorzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.

11.Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostaćwyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, wszczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniutelekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartościSerwisu.

12.Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies wswojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta doprzeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, żekorzystanie z Serwisu, w tym z podstrony „Sklep online” będzie mniej wydajne,Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkachmoże zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu, w tym podstrony „Sklep online”.

§13 Postanowienia końcowe

1.Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.

2.Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.sklepreklamowy24.pl, odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.)

3.SklepReklamowy24.pl honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.

4.Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin” pod adresem www.sklepreklamowy24.pl, w siedzibie SklepReklamowy24.pl oraz w Salonach. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu zapomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej umowy.

5.SklepReklamowy24.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu zprzyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego www.sklepreklamowy24.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawieniezmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego www.sklepreklamowy24.pl przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Klienci, którzy dokonali w Sklepie internetowym rejestracji Konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy SklepReklamowy24.pl – w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta w sposób wskazany w § 2 punkt 9 niniejszego Regulaminu.

6.W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, zamówieniai rezerwacje złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowanezgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji przez Klienta.

7.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisyprawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta(DZ. U. z 2014 r., poz. 827).

8.Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

9.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2016 r. i obowiązuje do umówzawartych od tego dnia.